top of page
Arash Kamangir (4).jpg
امیدواریم این تیر آگاهی کمان ما، به هدف خرد و آزادی  برسد

THIS IS IRAN ARSA

هدف

 تعریف و تحلیل واژگان و اصطلاحات سیاسی، فلسفی، و

اجتماعی به زبان ساده

 تعیین تکالیف شهروند و دولت و تفسیر قوانین در عرصه جهان آزاد

در جمع، توضیح و تعریف تفکرات علمی، فلسفی و سیاسی بزرگان تاریخ ، به ما کمک میکند که آینده درخشانی را، با

.آگاهی لازم، برای ایران ترسیم کنیم

 

هیچ سلاحی حریف مغزهای مسلح نخواهد شد

جاوید و پاینده باد ایران

Date of Establishment: Jun/29/2023
Iran Arsa Contact Page

CONTACT ARSA

Thanks for submitting!

bottom of page